Một số khuyến nghị nhằm đảm bảo quyền tiếp cận pháp luật của người nông dân

17/03/2020

Bài viết được thực hiện trong khuôn khổ Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ: “Người nông dân với tiếp cận pháp luật”, với mục tiêu nhằm đánh giá thực trạng tiếp cận pháp luật (TCPL) của người dân tại cơ sở để có giải pháp thúc đẩy, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai TCPL, bảo đảm điều kiện đáp ứng nhu cầu nâng cao nhận thức pháp luật, thực hiện, bảo vệ và phát huy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân ngay tại cơ sở; phát huy vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Trương Văn Dũng