Giá trị các mối quan hệ gia đình Việt Nam: Nghiên cứu bước đầu từ góc nhìn lý thuyết và thang đo

17/03/2020

Cũng như các giá trị khác, “giá trị gia đình” được hình thành bởi ba chiều cạnh: không gian (thực tiễn của các không gian sống, thực tiễn của phong tục và các định chế xã hội), thời gian (các giai đoạn, thời kì lịch sử), chủ thể (con người trong các bối cảnh không - thời gian cụ thể); được chưng cất và tích lũy qua thời gian và trở thành truyền thống. Tuy nhiên, các giá trị truyền thống không bất biến mà có phần thay đổi; sự biến chuyển của kinh tế, xã hội đã tác động trực tiếp và làm biến đổi chức năng và cấu trúc của gia đình, kéo theo nó là sự thay đổi quan niệm về giá trị gia đình nói chung, giá trị của các mối quan hệ trong gia đình và từ gia đình nói riêng.

Bài viết phân tích bối cảnh thay đổi dẫn đến quan niệm về giá trị thay đổi và một số vấn đề giá trị các mối quan hệ trong gia đình hiện nay từ góc nhìn lý thuyết và thang đo.

 

Trần Thị An