Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước (Từ Nghị quyết 04/Đại hội Đảng VII đến Đại hội Đảng XII)

17/03/2020

Bài viết tập trung vào việc phân tích các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phạm Thị Tính