Nhận diện về "trí thức" hiện nay

17/03/2020

Trên cơ sở nêu và phân tích một số định nghĩa, khái niệm, quan niệm và đặc trưng về trí thức, tác giả đã nêu ra một khái niệm về trí thức.

Biền Quốc Thắng

The older news.............................