Quyền tiếp cận pháp luật của người dân: một số vấn đề lý luận và thực tiễn

17/03/2020

Bài viết khái quát một số vấn đề chung về tiếp cận pháp luật và phân tích thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cùng một số vấn đề đặt ra nhằm bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật của người dân. 

Trương Văn Dũng