An ninh con người trong mối quan hệ với an ninh quốc gia, phát triển con người và quyền con người

17/03/2020

Bài viết phân tích mối quan hệ giữa an ninh con người và an ninh quốc gia, an ninh con người và phát triển con người, an ninh con người và quyền con người.

Đào Thị Minh Hương; Nguyễn Thu Thủy; Phan Thanh