Tiềm năng của nguồn nhân lực trẻ tại thành phố Hà Nội thông qua việc tạo dựng, duy trì và phát triển vốn xã hội

29/12/2015

Bài viết được đăng trong mục Trao đổi, Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 4 năm 2015