Các giải pháp nhằm nâng cao những kĩ năng cơ bản của sinh viên ngành khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng

29/12/2015

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 4 năm 2015