Vốn xã hội và việc tuyển dụng nhân lực trẻ ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước

29/12/2015

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 4 năm 2015