Nhìn lại quá trình phát triển và các giá trị của quyền phát triển (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2017

Về phương pháp đo lường nghèo đa chiều ở Việt Nam hiện nay (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2017

Chỉ số hạnh phúc thế giới (WHI) 2012 - 2017 và cảm nhận của người Việt về hạnh phúc (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2017

Quan niệm về nguồn nhân lực chất lượng cao (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2017

Sự tham gia của nông hộ trong hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ ở nông thôn hiện nay (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2017

Đo lường nghèo đa chiều cho các vùng ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014 (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2017

Các tin cũ hơn.............................