Bất bình đẳng về giáo dục qua một số nghiên cứu (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 5 năm 2017

Tảo hôn ở vùng núi phía Bắc Việt Nam nhìn từ cách tiếp cận năng lực và chủ thể (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 5 năm 2017

Cách mạng khoa học - công nghệ và tác động của nó đến con người và xã hội Việt Nam (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 5 năm 2017

Một số vấn đề lí luận về bảo đảm an ninh nguồn nước vì mục tiêu phát triển con người (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 4 năm 2017

Quan điểm “lấy dân làm gốc” trong tư tưởng Hồ Chí Minh (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 4 năm 2017

Biến đổi của chỉ số phát triển con người Việt Nam giai đoạn 1990 - 2015 (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2017

Các tin cũ hơn.............................