Quan điểm của Mahatma Gandhi về bản chất con người (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2018

Chỉ số tiến bộ xã hội: cách đo lường mới về phát triển trong nghiên cứu khoa học xã hội (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2018

Một số thách thức đối với việc làm của người khuyết tật từ quan điểm phát triển con người (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2018

Thực hiện quyền tham gia của trẻ em trong gia đình: một số vấn đề lí luận và thực tiễn (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6 năm 2017

Tác động của cách mạng khoa học - công nghệ đến nền sản xuất xã hội trong giai đoạn hiện nay (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6 năm 2017

Vị trí, vai trò của văn hóa trong đổi mới - phát triển: thực tiễn và những vấn đề đặt ra (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6 năm 2017

Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng với cuộc sống hôn nhân (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 5 năm 2017

Các tin cũ hơn.............................