Xây dựng môi trường dân chủ nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2018

Ảnh hưởng của cách mạng khoa học - công nghệ tới cuộc sống gia đình Việt Nam hiện nay (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2018

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ quyền con người và quyền độc lập của mỗi quốc gia (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2018

Bảo vệ thông tin cá nhân của một số nhóm xã hội dễ bị tổn thương ở Việt Nam hiện nay (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2018

Cơ hội và tiếp cận cơ hội việc làm của các cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Hà Giang (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2018

Tư tưởng của Amartya Sen về bất bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ trong phát triển con người (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2018

Quan niệm về nguồn nhân lực trong bối cảnh cách mạng khoa học - công nghệ hiện nay (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2018

Vấn đề lớn của văn hóa Việt Nam hiện nay là lệch lạc về giá trị (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2018

Các tin cũ hơn.............................