Quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về con người, phát triển con người và quyền con người (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 5 năm 2018

Vấn đề tự do và bình đẳng trong tác phẩm Bàn về khế ước xã hội của Jean Jacques Rousseau (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 4 năm 2018

Xây dựng văn hóa lãnh đạo, quản lí của cán bộ cơ sở (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 4 năm 2018

Quân đội tham gia thực hiện công tác dân tộc vì mục tiêu phát triển con người trong tình hình mới (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 4 năm 2018

Công nghệ thông tin: Cơ hội và thách thức trong phát triển của người khuyết tật ở Việt Nam (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2018

Các tin cũ hơn.............................