Nhà nước Việt Nam đối với việc bảo đàm quyền con người trong điều kiện Hội nhập quốc tế hôm nay (29/11/2017)

Bài trao đổi đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 4 năm 2016

Một số khuyến nghị nhằm đảm bảo quyền tiếp cận pháp luật của người nông dân (29/11/2017)

Bài trao đổi đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6 năm 2016

Vai trò của người dân trong hoạt động quản lý rác thải ở Thành phố Hà Nội (29/11/2017)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6 năm 2016

Giá trị các mối quan hệ gia đình Việt Nam: Nghiên cứu bước đầu từ góc nhìn lý thuyết và thang đo (29/11/2017)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6 năm 2016

Quyền có lương thực thỏa đáng: một quyền cơ bản của con người (29/11/2017)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 4 năm 2016

Các tin cũ hơn.............................