Sự tham gia của nông hộ trong hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ ở nông thôn hiện nay (27/10/2018)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2017

Đo lường nghèo đa chiều cho các vùng ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2014 (27/10/2018)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2017

Bình đẳng tiếp cận giáo dục vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam (27/10/2018)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2017

Về nguyện vọng địa bàn nơi làm việc sau khi ra trường của học viên sĩ quan quân đội hiện nay (27/10/2018)

Bài trao đổi đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2017