Tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở để bảo đảm hiệu quả hơn quyền con người ở Việt Nam (20/06/2013)

Bài được đăng trên tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2012. Bài viết này sẽ điểm lại những nội dung quan trọng về dân chủ ở cơ sở trong các văn bản của Đảng và Nhà nước; những kết quả và đánh giá thực hiện dân chủ ở cơ sở qua báo cáo của một số cơ quan, tổ chức và địa phương để từ đó thấy được mối liên hệ cũng như sự cần thiết phải tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở với việc đảm bảo các quyền con người. Tuy nhiên, trước hết, bài viết sẽ chỉ ra những đặc trưng cơ bản của dân chủ và những đặc trưng này được thể hiện bằng các quyền con người trong luật quốc tế về quyền con người.

Các tin cũ hơn.............................