Quyền được chăm sóc sức khỏe: đánh giá từ góc độ phát triển con người (20/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2 năm 2012

Tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường quyền cơ bản của con người (Tiếp số trước) (20/06/2013)

Bài được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2012. Trong bài viết, tác giả tập trung phân tích khả năng tiếp cận, tính bền vững và tính công bằng trong thực hiện Quyền tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường. Đồng thời tác giả nêu một số giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên nước từ cách tiếp cận quyền.

Quyền hưởng an sinh xã hội vì mục tiêu phát triển con người (20/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2 năm 2012

Quan hệ họ hàng một nguồn vốn xã hội trong phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn (20/06/2013)

Bài viết được đăng trên tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2012

Về bảo đảm thực hiện quyền lao động trong văn kiện đại hội XI của Đảng (20/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2 năm 2012

Các tin cũ hơn.............................