Tiếp cận đất đai như quyền con người: cơ sở pháp lý và thực tiễn tại Việt Nam (tiếp theo số 4, 2012) (21/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2012

Quyền được giúp đỡ và bảo hộ gia đình vì mục tiêu phát triển con người (Tiếp) (21/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2012

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo và sử dụng nhân tài (21/06/2013)

Bài viết được đăng trên mục Trao đổi của Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 4 năm 2012

Con người, xã hội và văn hóa (21/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 3 năm 2012

Xây dựng nguồn lực lao động chất lượng cao (21/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 3 năm 2012

Nâng cao chất lượng con người trong sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay (21/06/2013)

Bài viết được đăng trên mục Trao đổi, Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2012

Quyền được chăm sóc sức khỏe: thành tựu và thách thức (20/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 1 năm 2012. Bài viết nêu hệ thống biện pháp chính sách thể hiện ở các văn bản luật quy định về quyền được chăm sóc sức khỏe; khái quát tình hình thực thi Quyền được chăm sóc sức khỏe tông qua việc phân tích những thành tựu và thách thức trong việc thực hiện quyền này.

Các tin cũ hơn.............................