Tiếp cận đất đai như quyền con người: cơ sở pháp lý và thực tiễn tại Việt Nam (21/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 4 năm 2012

Hành trình con người nhận thức cái tôi cá nhân của mình (21/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2012

Quyền được giúp đỡ và bảo hộ gia đình từ luật pháp tới thực tiễn (21/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 4 năm 2012

Tôn giáo và giáo dục ở Mỹ (21/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5, năm 2012

Sự hài lòng về cuộc sống của người Việt Nam: một số phát hiện ban đầu và hàm ý chính sách (21/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 4 năm 2012

Về một số giải pháp đối với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện nay (21/06/2013)

Bài viết được đăng trên mục Trao đổi, Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 3 năm 2012

Cách ứng xử của người Tà Ôi với bệnh tật (21/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 3 năm 2012

Hôn nhân truyền thống của người brâu ở Làng Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (21/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2012

Bất ổn sinh kế và di cư lao động của người Khmer ở đồng bằng sông Cửu Long (21/06/2013)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 3 năm 2012