Quyền dân sự, chính trị tác động tới phát triển con người nhìn từ góc độ kinh tế, chính trị - xã hội (08/07/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1(64)2013

Bàn về tính phổ quát tương đối của quyền con người (08/07/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1(64)2013

Lễ hội của người Cao Lan ở Tuyên Quang (25/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6(63)2012 (Mục Trao Đổi)

Một số thay đổi trong hôn nhân của người dân vùng ven đô dưới tác động của đô thị hóa (25/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6(63)2012

Các tổ chức và liên kết xã hội tự nguyện ở nông thôn (25/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6(63)2012

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (25/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6(63)2012

Bước đầu tìm hiểu về quyền thông tin môi trường (21/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 4 năm 2012