Một số vấn đề lí luận về bảo đảm an ninh nguồn nước vì mục tiêu phát triển con người (27/10/2018)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 4 năm 2017

Quan điểm “lấy dân làm gốc” trong tư tưởng Hồ Chí Minh (27/10/2018)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 4 năm 2017

Biến đổi của chỉ số phát triển con người Việt Nam giai đoạn 1990 - 2015 (27/10/2018)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2017

Nhìn lại quá trình phát triển và các giá trị của quyền phát triển (27/10/2018)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2017

Về phương pháp đo lường nghèo đa chiều ở Việt Nam hiện nay (27/10/2018)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2017

Chỉ số hạnh phúc thế giới (WHI) 2012 - 2017 và cảm nhận của người Việt về hạnh phúc (27/10/2018)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2017

Quan niệm về nguồn nhân lực chất lượng cao (27/10/2018)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2017