Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay/ Trần Thị Thu Huyền (29/08/2022)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 4 (115) năm 2021

Một số điều chỉnh và vấn đề đặt ra đối với chỉ số phát triển con người/ Vũ Thị Thanh (29/08/2022)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 4 (115) năm 2021

Nguồn nhân lực và giai cấp công nhân Việt Nam trong cách mạng công nghiệp lần thứ Tư/ Nguyễn Dương Hùng (25/05/2022)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 (114) năm 2021

Công tác xã hội trong bệnh viện: Phác thảo từ nghiên cứu thực tiễn tại Hà Nội/ Đoàn Kim Thắng (25/05/2022)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 (114) năm 2021

Nâng cao chất lượng dân số các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay/ Trương Minh Dục (25/05/2022)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 (114) năm 2021

Các tin cũ hơn.............................