Lý thuyết hệ thống tổng quát và phân hóa xã hội: từ Ludwig Von Bertalanffy đến Talcott Parsons (17/04/2015)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 6 năm 2014

Báo cáo phát triển con người toàn cầu năm 2014 của UNDP: Một cách tiếp cận mới về một vấn đề mới (17/04/2015)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 6 năm 2014

Một số yếu tố ảnh hưởng đến cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người nghèo ở nước ta hiện nay (17/04/2015)

Bài viết của TS. Nguyễn Đình Tuấn, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2014

Một số vấn đề thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực vùng Trung Bộ (17/04/2015)

Bài viết được đăng trên tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2014

Phát triển con người từ góc độ chăm sóc sức khỏe: một số vấn đề thực tiễn ở Việt Nam hiện nay. (17/04/2015)

Bài viết của TS. Đào Thị Minh Hương, đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2014

Nhân cách dưới góc nhìn của nhân học văn hóa (17/04/2015)

Bài viết được đăng trên tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2014

Xây dựng con người Việt Nam hiện nay: từ quan điểm đến thực tiễn (17/04/2015)

Bài viết của PGS.TSKH. Lương Đình Hải, đăng trên tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2014

Vận dụng lý thuyết về Vốn xã hội trong nghiên cứu vai trò của Vốn xã hội đối với sự phát triển doanh nghiệp (28/08/2014)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 4(73)2014 (Mục Trao đổi)

Tiếp cận giáo dục của trẻ em Việt Nam và các yếu tố ảnh hưởng (28/08/2014)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 4(73)2014

Vận dụng bộ tiêu chí đo đạc về chất lượng dân số vào đánh giá phát triển con người (28/08/2014)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 4(73)2014