Về bản chất của Dư luận xã hội (29/12/2015)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2 năm 2015

Đặc trưng quy mô mạng lưới quan hệ xã hội của người Việt Nam và một số yếu tố ảnh hưởng (29/12/2015)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2 năm 2015

An ninh nước và an ninh lương thực ở châu Á (29/12/2015)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2 năm 2015

Quan niệm về Tự do như là quyền cơ bản của con người trong tư tưởng của ROUSSEAU và TOCQUEVILLE (29/12/2015)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2 năm 2015

Phát triển con người Việt Nam nhìn từ góc độ giáo dục giai đoạn 2001-2010 (29/12/2015)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2 năm 2015

Tiếp cận việc làm của người nghèo ở nước ta hiện nay: thực trạng và một số vấn đề đặt ra (29/12/2015)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 1 năm 2015

Toàn cầu hóa và phát triển con người (29/12/2015)

Bài viết được đăng trong mục Trao đổi, Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 1 năm 2015

Hệ thống giáo dục đối với sự tăng trưởng kinh tế, phát triển con người vì an ninh con người (29/12/2015)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 1 năm 2015