Đặc điểm của nguồn nhân lực trẻ trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước (qua một cuộc khảo sát) (29/12/2015)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 4 năm 2015

Cách mạng tháng Tám 1945- cuộc cách mạng giải phóng con người (29/12/2015)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 4 năm 2015

Thực hiện công bằng xã hội đối với các hình thức sở hữu vì sự phát triển con người ở nước ta hiện nay (29/12/2015)

Bài viết được đăng trong mục Trao đổi, Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 3 năm 2015

Hiện tượng "Người mẹ đơn thân" ở Hàn Quốc và liên hệ với Việt Nam từ góc nhìn chính sách xã hội (29/12/2015)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 3 năm 2015

Những vấn đề cần quan tâm qua các báo cáo phát triển con người của UNDP (29/12/2015)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 3 năm 2015

Phát triển con người Việt Nam hiện nay một số khía cạnh cần lưu ý (29/12/2015)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 3 năm 2015

Phát triển con người Việt Nam hiện nay nhìn từ góc độ lao động, việc làm và năng suất lao động (29/12/2015)

Bài viết được đăng trên tạp chí Nghiên cứu Con người, số 3 năm 2015

Vai trò của Nhà nước trong việc đảm bảo quyền có nhà ở của người dân ở Việt Nam hiện nay (29/12/2015)

Bài viết được đăng trong mục Trao đổi, Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2015