ĐỊnh hướng phát triển nguồn nhân lực làm công tác xã hội trong lĩnh vực Y tế (Kinh nghiệm từ Cu ba) (16/03/2020)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2015

Vốn xã hội trong quá trình đô thị hóa qua khảo sát một xã ven đô Hà Nội (16/03/2020)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2015

Vốn xã hội trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ (16/03/2020)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2015

Bình đẳng giới ở Việt Nam qua các chỉ số trong báo cáo phát triển con người (16/03/2020)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2015

Xu hướng bất bình đẳng về mức sống ở Việt Nam và khu vực Nông thôn trong giai đoạn 1992-2012 (16/03/2020)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 5, 2015

Tiềm năng của nguồn nhân lực trẻ tại thành phố Hà Nội thông qua việc tạo dựng, duy trì và phát triển vốn xã hội (29/12/2015)

Bài viết được đăng trong mục Trao đổi, Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 4 năm 2015

Vai trò của vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ ở Nghệ An (29/12/2015)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 4 năm 2015

Vốn xã hội và việc tuyển dụng nhân lực trẻ ở các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước (29/12/2015)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 4 năm 2015