Cách tiếp cận năng lực và cách tiếp cận "Phát triển là quyền tự do" của Amrartya Sen (17/03/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2016

Đánh giá của người dân về một số vấn đề kinh tế ở nước ta hiện nay (17/03/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2016

Dư luận xã hội về xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay (17/03/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2016

Dư luận xã hội về một số vấn đề điều hành và thực thi chính sách, sự tham gia của người dân (17/03/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2016

Những giá trị tích cực và những hạn chế trong nhân sinh quan truyền thống người Việt (16/03/2020)

Bài trao đổi đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2016

Báo chí, công luận và lòng tin trong xã hội (16/03/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2016

Bảo đảm An sinh xã hội- một phương thức bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay (16/03/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2016

Một số vấn đề về an ninh nguồn nước vùng đồng bằng Sông Cửu Long của Việt Nam (16/03/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2016

Một số đặc điểm tính cách con người vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (16/03/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2016