Giá trị các mối quan hệ gia đình Việt Nam: Nghiên cứu bước đầu từ góc nhìn lý thuyết và thang đo (17/03/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6 năm 2016

Nhận diện về "trí thức" hiện nay (17/03/2020)

Bài viết đăng trên của Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2016

Quyền tiếp cận pháp luật của người dân: một số vấn đề lý luận và thực tiễn (17/03/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2016

Một số vấn đề trong phát triển con người của dân tộc Chứt ở miền Trung Việt Nam (17/03/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2016

An ninh con người trong mối quan hệ với an ninh quốc gia, phát triển con người và quyền con người (17/03/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2016

Dư luận xã hội về một số vấn đề chính trị ở Việt Nam trong giai đoạn sắp tới (17/03/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 3 năm 2016

Một số phương pháp điều tra dư luận xã hội (17/03/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2016

Dư luận xã hội về một số vấn đề kinh tế ở Việt Nam trong giai đoạn sắp tới (17/03/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2016