Bản sắc văn hóa dân tộc và vấn đề xây dựng nguồn nhân lực Việt Nam trong giai đoạn hiện nay (16/03/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2016

Mấy góc nhìn về nguồn nhân lực cao với tái cơ cấu kinh tế trong bối cảnh hiện nay (16/03/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2016

Quyền con người từ góc độ tạm giam, tạm giữ: một số vấn đề lý luận và thực tiễn (16/03/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6 năm 2015

Biến đổi hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới (16/03/2020)

Bài viết đăng trên tạp chí Nghiên cứu Con người số 6 năm 2015

Bảo vệ đa dạng văn hóa dân tộc Chứt vì mục tiêu phát triển con người (16/03/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6 năm 2015

ĐỊnh hướng phát triển nguồn nhân lực làm công tác xã hội trong lĩnh vực Y tế (Kinh nghiệm từ Cu ba) (16/03/2020)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2015

Vốn xã hội trong quá trình đô thị hóa qua khảo sát một xã ven đô Hà Nội (16/03/2020)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2015