Bình đẳng tiếp cận giáo dục vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2 năm 2017

Về nguyện vọng địa bàn nơi làm việc sau khi ra trường của học viên sĩ quan quân đội hiện nay (02/04/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2017

Một số khuyến nghị nhằm đảm bảo quyền tiếp cận pháp luật của người nông dân (17/03/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6 năm 2016

Vai trò của người dân trong các hoạt động quản lý rác thải ở thành phố Hà Nội (17/03/2020)

Bài viết đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 6 năm 2016