G.t bài: Các giá trị cộng đồng và Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ Liên hợp quốc: Về Điều tra giá trị Thế giới ở Đông Á/ Russell J.Dalton, Huỳnh Thi dịch/ T.c Nghiên cứu Con người số 5 (20), 2005

08/09/2010
Bảng câu hỏi của cuộc điều tra giá trị thế  giới mới nhấn mạnh vào Các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc (MDG), mang tầm quan trọng ngang như chủ đề của một nghiên cứu; các mục tiêu này sẽ cung cấp các tiêu chuẩn để lập biểu đồ phát triển chính trị, kinh tế, xã hội trên thế giới. Các mục tiêu này có liên quan mật thiết với các quốc gia Đông Á, bao gồm các vấn đề như: Bảo đảm cơ hội giáo dục, khuyến khích bình đẳng giới, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, và đảm bảo chất lượng môi trường.

 

      Có  hai quá trình lịch sử đang làm thay đổi các nước Đông Á: Sự phát triển kinh tế của khu vực và  dân chủ hóa. Các xu hướng này đã tạo ra một sự thay đổi đáng kể về tình hình kinh tế, chính trị trong khu vực – nhưng nó lại là một quá trình chưa hoàn thiện. Hầu hết các quốc gia trong khu vực đều chưa dân chủ hay chỉ là tự do cục bộ, và quá trình dân chủ hóa vẫn đang diễn ra ở các nước khác. Mục đích của dự án mà tác giả bài viết đã và đang thực hiện là nhằm đánh giá xem liệu thái độ cộng đồng có tồn tại cùng với sự phát triển kinh tế, chính trị bền vững hay không. Cuộc điều tra lần 5 về các giá trị thế giới sẽ được mở rộng ở một số quốc gia Đông Á. Kết quả điều tra sẽ giúp so sánh những phát hiện về các nước Đông Á với các khu vực khác trên toàn thế giới, điều này cung cấp một nền móng cơ bản cho việc làm sáng tỏ các kết quả ở mỗi quốc gia đơn lẻ.

      Bảng câu hỏi của cuộc điều tra giá trị thế  giới mới nhấn mạnh vào Các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc (MDG), mang tầm quan trọng ngang như chủ đề của một nghiên cứu; các mục tiêu này sẽ cung cấp các tiêu chuẩn để lập biểu đồ phát triển chính trị, kinh tế, xã hội trên thế giới. Các mục tiêu này có liên quan mật thiết với các quốc gia Đông Á, bao gồm các vấn đề như: Bảo đảm cơ hội giáo dục, khuyến khích bình đẳng giới, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, và đảm bảo chất lượng môi trường. Dự án này bao gồm 5 mục tiêu cụ thể và sẽ được thực hiện ở 4 nước Đông Á: Thái Lan, Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia. Đây là 4 quốc gia mà tác giả bài viết đánh giá là đều phải đối mặt với nhiều thử thách kinh tế và xã hội được thể hiện trong các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. Vì thế, việc thu thập các dữ liệu có hệ thống về thái độ quần chúng với các mục tiêu này và nghiên cứu sâu rộng về các giá trị chính trị, xã hội, có thể định hướng những thái độ này sẽ đưa ra những phát hiện có giá trị cho các quốc gia và cho việc hiểu biết rộng hơn về vấn đề thay đổi chính trị, xã hội trong khu vực.

                                                                                                 Nguyễn Thắm lược thuật 

The older news.............................