Giới thiệu bài: Tìm hiểu cách thức phát huy nguồn lực nhân tài ở các nước Đông Á// Nguyễn Huy Quý/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 2, 2003._Tr 45-51.

09/08/2010
 Bài viết trình bày đôi nét về cách thức phát huy nguồn lực nhân tài ở các nước Đông á và  đôi điều suy nghĩ về vấn đề nhân tài ở nước ta

      Bài viết trình bày đôi nét về cách thức phát huy nguồn lực nhân tài ở các nước Đông á và  đôi điều suy nghĩ về vấn đề nhân tài ở nước ta.

      Xưa nay nhân tài vốn là “nguyên khí quốc gia” và vấn đề phát triển “nguồn tài nguyên chất xám” càng trở nên quan trọng và cần thiết đối với sự phát triển của quốc gia. Có thể khẳng định rằng, nguyên nhân dẫn tới thành công của “Bốn con rồng châu Á” (Singapo, Hồng Kong, Đài Loan, Hàn Quốc) và Trung Quốc  trong những thập niên vừa qua là họ biết khai thác và phát triển nguồn tài nguyên trí tuệ, trọng trí thức, trọng nhân tài, có đường lối, phương châm, chính sách đúng hướng trong việc đào tạo, tuyển chọn và sử dụng nhân tài.

      Khái quát phương sách điều hành đất nước ở Singapo, Lý Quang Diệu nó “Chế độ Singapo thực hành là chế độ trọng nhân tài”, khẩu hiệu ông để ra là “Để người có thực tài điều hành công việc”. Kiến trúc sư của công nghiệp hóa ở Singapo là Lý Quang Diệu. Còn kiến trúc sư của cải cách và hiện đại hóa ở Trung Quốc là Đặng Tiểu Bình. Ông khẳng định tiền đồ của đất nước Trung Hoa ngày càng quyết định bởi “chất lượng của người lao động” “số lượng và chất lượng những người trí thức”. Đảng và nhà nước Trung Quốc đã đề ra chiến lược “chấn hưng đất nước bằng khoa học và giáo dục”. Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa “bốn con rồng nhỏ châu Á” đặc biệt coi trọng tính chất trong sạch và hiệu suất cao của bộ máy chính quyền. Họ đã xây dựng được bộ máy chính quyền gồm những người tài năng thực sự để đảm nhiệm các trọng trách.

      Để có được đội ngũ nhân tài, các nước này đặc biệt coi trọng cải cách phát triển giáo dục đào tạo. Đào tạo nhân tài không chỉ có kiến thức khoa học mà phải có kỹ năng thực hành để đáp ứng được yêu cầu công việc. Việc tuyển chọn người có thực tài là một vấn đề quan trọng cũng được các nhà lãnh đạo chú ý. Singapo rất coi trọng việc xây dựng đội ngũ trí thức trẻ, coi trọng việc trẻ hóa đội ngũ nhân tài; cũng ra sức tìm kiếm, khuyến khích nhân tài nhiều nơi trên thế giới và trả lương cao cho những trí thức trong nước. Trung Quốc đưa ra phương châm chiến lược “dựa vào khoa học, giáo dục để chấn hưng đất nước”.

      Tác giả đưa ra một số biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của con người Việt Nam đáp ứng được yếu cầu và theo kịp thời đại, kịp khu vực và quốc tế. Đó là: tăng đầu tư cho giáo dục và nghiên cứu khoa học; tập trung nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục; nâng cao chất lượng và hiệu suất nghiên cứu khoa học; điều chỉnh chế đọ tiền lương hợp lý theo hướng khuyến khích giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học; tạo môi trường thuận lợi cho các nhà lý luận, nhà sáng chế, nhà phát minh phát huy hết tài năng, năng lực.

      Lê  Thu Hà lược thuật 

The older news.............................