Giới thiệu bài: Hướng phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa//Trần Bạch Đằng/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 1 năm 2003._Tr. 43-46

09/08/2010
Trong bài viết này tác giả đề cập hướng phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

     Trong bài viết này tác giả đề cập hướng phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

      Trước hết, tác giả phân tích hướng đi của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trên cơ sở hướng đi này để xây dựng và phát triền nguồn nhân lực phù hợp, tránh phân tán, lãng phí và kém hiệu quả. Dưới tác động mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại, kinh tế thế giới đang chứng kiến sự chuyển mình qua nền kinh tế tri thức. Ở đó, tri thức và công nghệ hiện đại trở thành yếu tố quan trọng nhất quyết định nhất đối với sản xuất, nó làm đảo lộn cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và cung cách quản lý kinh tế xã hội, buộc mọi người phải học tập suốt đời để theo kịp sự đổi mới không ngừng diễn ra trên phạm vi toàn cầu.

      Trước bối cảnh đó, Đảng và nhà nước ta đã xác  định hướng chủ yếu phát triển nguồn nhân lực nước ta hiện nay là phải chuyển mạnh sang kinh tế  tri thức. “Đó là sự kết hợp sức mạnh văn hóa Việt Nam và văn hóa hiện đại của thế  giới thành sức mạnh tổng hợp của con người Việt Nam trong thế kỷ XXI để hoàn thành nhanh nhất quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

      Một thực trạng nguồn nhân lực nước ta hiện nay là chất lượng còn chưa đáp ứng yêu cầu. Có nhiều nguyên nhân: từ khi tiến hành đổi mới, chuyển sang kinh tế thị trường đến nay, do sự bức bách về nhu cầu lao động cho phát triển kinh tế nên công tác đào tạo nhân lực được mở rộng nhưng rơi vào tình trạng tự phát, dẫn đến mất cân đối và lãng phí nhân lực, lãng phí chất xám; tình trạng giáo dục nước ta nặng về khoa cử; học sinh chưa được dạy dỗ để sáng tạo, để hướng vào phát minh sáng chế, ứng dụng kỹ thuật mới.

      Tác giả khuyến cáo nên chăng phải có chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hướng tập trung đào tạo nhân tài để hình thành dần kinh tế tri thức và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào tất cả các ngành kinh tế. Muốn vậy, vấn đề cơ bản và cấp bách  nhất là bồi dưỡng, phát huy vốn tri thức, sức mạnh văn hóa, sức sáng tạo của con người Việt Nam. Cuối cùng, chiến lược phát triển nguồn nhân lực phải gắn chặt chính sách sử dụng nhân tài. Việc đãi ngộ nhân tài vẫn chưa thực sự tương xứng với những cống hiến của họ khiến cho nhiều người chạy sang làm việc cho các công ty, tổ chức nước ngoài. Đồng thời cũng có một số người nói nhiều làm chẳng được bao nhiêu. Để đất nước phát triển ổn định, bền vững công tác phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài là một việc vô cùng quan trọng bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Việt Nam càng không phải là một ngoại lệ.

      Lê  Thu Hà lược thuật 

The older news.............................