Giới thiệu bài: Toàn cầu hóa và sự biến động của một số giá trị ở Việt Nam// Hồ Sĩ Quý/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3 năm 2002.

09/08/2010
Bài viết  Toàn cầu hóa và sự biến động của một số giá trị ở Việt Nam của tác giả Hồ Sĩ Quý được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, Số 3(3), 2002. Bài viết đã phân tích xu thế của toàn cầu hóa và sự biến đổi của một số giá trị ưu tội của người Việt trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Bài viết  Toàn cầu hóa và sự biến động của một số giá trị ở Việt Nam của tác giả Hồ Sĩ Quý được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, Số 3(3), 2002. Bài viết đã phân tích xu thế của toàn cầu hóa và sự biến đổi của một số giá trị ưu tội của người Việt trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Trong phần trình bày về bộ mặt của toàn cầu hóa, tác giả bài viết cho rằng phần đông các nhà lý luận và chính trị - xã hội Việt Nam coi toàn cầu cầu hóa là một hiện tượng chứa đựng nhiều cơ may đối với sự phát triển. Nhưng việc nắm bắt được cơ hội đó ở mức nào lại tùy thuộc đáng kể vào nội lực của từng chủ thể. Ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á, tất cả các chính phủ đều chủ trương chấp nhận và tham gia toàn cầu hóa trong khi ở phương Tây, toàn cầu hóa ngày càng bị chỉ trích nặng nề. Câu hỏi đặt ra là: tại sao người Đông Á lại chấp nhận toàn cầu hóa, thích nghi với nó một cách nhẹ ngàng đến thế? Có hay không có nguyên nhân thuộc về giá trị Đông Á?

Trong nội dung phân tích xu thế biến động của các giá  trị trong quá trình toàn cầu hóa, tác giả đã chỉ ra 5 xu thế, đó là: (1) trong toàn cầu hóa, không ít giá trị khu vực, dân tộc, quốc gia giảm đi hoặc trở nên nhỏ bé khi đứng cạnh các giá trị chung toàn cầu; (2) trong quá trình toàn cầu hóa, nét đặc sắc dân tộc, quốc gia cũng có thể vẫn là nét đặc sắc của dân tộc, quốc gia; (3) trong toàn cầu hóa, chủ quyền xuyên quốc gia, lợi ích xuyên quốc gia trở nên phổ biến hơn; (4) trong toàn cầu hóa, phản giá trị xuyên quốc gia cũng tăng lên, và (5) trong toàn cầu hóa, một số người trở thành thượng lưu còn một số (phần đông) rơi vào một thế giới xa lạ.

Khi phân tích toàn cầu hóa và sự biến động của một số giá trị ở Việt Nam, theo tác giả  bài viết, hệ thống giá trị đặc thù của những người sống và tiếp nhận văn hóa Đông Á có những giá trị được nhiều người thừa nhận, đó là đề cao giáo dục và đức tính hiếu học; đề cao tính cộng đồng, trách nhiệm của cá nhân với cộng đồng; cần cù; tôn trọng gia đình, huyết tộc. Tác giả cũng thử khảo sát sự biến động của những giá trị trên đây trong quá trình Việt Nam gia nhập toàn cầu hóa. Kết quả cho thấy trong toàn cầu hóa, giá trị “hiếu học, đề cao giáo dục” không giảm đi nhưng lệch lạc đi; giá trị “cần cù” có xu hướng tăng lên; giá trị “cộng đồng, gia đình” có nguy cơ giảm đi.

Từ những phân tích trên đây, tác giả bài viết đã đi đến kết luận rằng toàn cầu cầu hóa diễn ra trong đời sống con người và trong cả thế giới giá trị. Các giá trị con người đang biến động đáng kể trong làn sóng toàn cầu hóa. Những biến động đó có cả mặt tích cực và tiêu cực. Bởi thế, nghiên cứu con người dưới tác động của toàn cầu hóa không thể không nghiên cứu sự biến động của các giá trị người.

Vũ Thị  Thanh lược thuật 

The older news.............................