Giới thiệu sách: Bước vào thế kỷ XXI: Vấn đề văn hóa// Phạm Minh Hạc/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 2 năm 2002

22/07/2010
Bài viết Bước vào thế kỷ XXI: vấn đề văn hóa của GS.VS.TSKH Phạm Minh Hạc được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2(2), 2002. Tác giả bài viết cho rằng văn hóa là sản phẩm hoạt động của con người, cộng đồng, xã hội, dân tộc và của toàn nhân loại. Bước vào thế kỷ XXI, vấn đề văn hóa nổi lên cùng với vấn đề về con người, giáo dục và nguồn nhân lực.

Bài viết Bước vào thế kỷ XXI: vấn đề văn hóa của GS.VS.TSKH Phạm Minh Hạc được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 2(2), 2002. Tác giả bài viết cho rằng văn hóa là sản phẩm hoạt động của con người, cộng đồng, xã hội, dân tộc và của toàn nhân loại. Bước vào thế kỷ XXI, vấn đề văn hóa nổi lên cùng với vấn đề về con người, giáo dục và nguồn nhân lực.

Từ cuối thế kỷ XX, người ta đã nói nhiều đến đề tài về văn hóa và con người. Liên hiệp quốc đã tổ chức “Thập kỷ văn hóa vì phát triển” (1987 – 1997); “Thập kỷ giáo dục cho mọi người” (1990 – 2000), tổ chức năm quốc tế bao dung (1995). Đại hội đồng lần thứ 27 của UNESCO đề xuất ý tưởng xây dựng một nền văn hóa hoà bình và lấy năm 2000 là năm quốc tế văn hóa hòa bình, thập kỷ 2001 – 2010 là thập kỷ văn hóa hoà bình không dùng vũ lực với trẻ em toàn thế giới... Tổng kết thập kỷ văn hóa vì sự phát triển, Ủy ban thế giới về Văn hóa và phát triển đã đưa ra báo cáo “Sự đa dạng sáng tạo của chúng ta” (1996) khẳng định mong muốn có sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị chung của văn hóa nhân loại, tăng cường sự hòa đồng văn hóa dựa trên 5 trụ cột đạo đức bao gồm: Các quyền và trách nhiệm của con người; Dân chủ và các yếu tố của xã hội; Bảo vệ các cộng đồng thiểu số; Cam kết giải quyết xung đột một cách hòa bình và đàm phán ngay thẳng; Bình đẳng giữa các thế hệ.

Ngược lại, có ý kiến cho rằng “sự đụng độ giữa các nền văn minh” sẽ là giai đoạn diễn biến cuối cùng của các xung đột toàn cầu trên thế giới hiện đại bởi nguồn gốc cơ bản của các xung đột trên thế giới này là văn hóa.

Nhiều nhà nghiên cứu văn hóa kiên định bảo vệ các nền văn hóa của các dân tộc trên cơ sở gia tăng cái chung trong văn hóa nhân loại. Liên hiệp quốc quyết định lấy năm 2001 là năm Đối thoại giữa các nền văn minh. Đối thoại không chỉ là trao đổi sự hiểu biết lẫn nhau mà còn giao lưu để cảm thông, cảm nhận các giá trị thẩm mỹ giữa các nền văn minh, văn hóa và hơn thế là còn tiếp biến văn hóa. Tư tưởng tiến bộ của loài người ngày nay không chấp nhận một sự áp đặt những giá trị của nền văn hóa của một dân tộc (một quốc gia) cho một (hoặc một số) dân tộc (quốc gia) khác. Đó cũng là tư tưởng được đưa ra trong nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng Cộng Sản Việt Nam về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, Nghị quyết này đã xác định hệ thống giá trị tinh thần trong phát triển con người Việt Nam đi vào thế kỷ XXI.

                                                                                                                                                                                                                                              Vũ Thị Thanh lược thuật

The older news.............................