Giới thiệu bài: Phát triển con người bền vững và những thách thức về quản lý// Phạm Thành Nghị/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 4 năm 2005

21/07/2010
Phát triển con người bền vững là một lý thuyết phát triển kinh tế- xã hội. Yếu tố con người được coi là điểm khởi đầu và cũng là cái đích của sự phát triển. Nó đương đầu với các chiều cạnh con người và xã hội của sự phát triển như là những yếu tố nổi trội và xem tiềm năng vật chất chỉ là điều kiện để đat được sự phát triển đó.
         Phát triển con người bền vững là một lý thuyết phát triển kinh tế- xã hội. Yếu tố con người được coi là điểm khởi đầu và cũng là cái đích của sự phát triển. Nó đương đầu với các chiều cạnh con người và xã hội của sự phát triển như là những yếu tố nổi trội và xem tiềm năng vật chất chỉ là điều kiện để đat được sự phát triển đó. Các thành tố phát triển con người bền vững được UNDP đưa ra trong Báo cáo phát triển con người 1995 bao gồm (i) sự phát triển của con người mang ý nghĩa là tăng cường năng lực và sức khỏe để con người có thể tiến hành các hoạt động có năng suất cao và sáng tạo (ii) sự phát triển cho con người hàm ý rằng tất cả mọi người đều có cơ hội tiếp nhận phần chia sẻ công bằng nguồn lợi do tăng trưởng kinh tế mang lại đó là sự công bằng về cơ hội (iii) sự phát triển phải đảm bảo tính bền vững (iv) tất cả các thành viên của xã hội cần có cơ hội tham gia vào sự phát triển.
         Những tiến bộ trong phát triển những năm qua là to lớn, nhưng thách thức đối với nước nghèo cũng rất quan trọng và không dễ vượt qua. Những thách thức đó là thiếu lương thực, thực phẩm, môi trường bị tàn phá, sự suy giảm thu nhập, quyền con người bị vi phạm, chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp, vùng miền ngày càng dãn rộng, bất bình đẳng, những vấn đề về thể chế, chính sách, cơ chế quản lý, sự trì trệ của bộ máy quan liêu. Việc đạt được sự phát triển con người bền vững do vậy phụ thuộc vào mức độ mà chính phủ triển khai ý tưởng phát triển bền vững trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội v.v. và đưa ra các giải pháp khả thi cho sự giám sát của người dân. Đảm bảo sự tham gia của người dân vào việc ban hành các quyết định và giám sát việc thực thi các quyết định, tạo dựng bộ máy và các nguyên tắc làm việc minh bạch là những giải pháp đảm bảo cho sự phát triển con người bền vững.

Lê Đan Dung lược thuật