Giới thiệu bài: Hội nhập quốc tế và khu vực: Giáo dục đối thoại liên văn hóa// Phạm Minh Hạc/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 4 năm 2005

21/07/2010
Một trong những chính sách “đổi mới” của Việt Nam là mở cửa và hội nhập khu vực và quốc tế. Đây là một chính sách đúng dắn phù hợp với xu hướng chung của thế giới- toàn cầu hóa, khu vực vực hóa bắt đầu từ cuối thế kỷ XX- ngày càng hình thành rõ nét trong những năm đầu thế kỷ mới.
        Một trong những chính sách “đổi mới” của Việt Nam là mở cửa và hội nhập khu vực và quốc tế. Đây là một chính sách đúng dắn phù hợp với xu hướng chung của thế giới- toàn cầu hóa, khu vực vực hóa bắt đầu từ cuối thế kỷ XX- ngày càng hình thành rõ nét trong những năm đầu thế kỷ mới. Nói đến toàn cầu hóa, khu vực hóa, người ta bàn nhiều hơn bao giờ hết đến sự phát triển văn hóa, văn minh, đối thoại liên văn hóa. Riêng trong hai năm giao thừa của hai thế kỷ, Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã ra hai Nghị quyết, một về chương trình hành động vể một nền văn hóa hòa bình (9/199), một về chương trình hành động về đối thoại giữa các nền văn minh (11/2001). Điều này đã khẳng định vai trò quyết định của giáo dục đối với đối thoại văn minh liên văn hóa.
        Văn hóa và Giáo dục có sứ mệnh chung là xây dựng con người, đào tạo thế hệ trẻ phục vụ sự phát triển kinh tế- xã hội của dân tộc và nhân loại. Muốn có sức mạnh văn hóa, nhân loại đòi hỏi các nền văn hóa, văn minh phải gặp gỡ nhau, đối thoại vơi snhau, và mỗi con người phải có hành vi ứng xử văn hóa đối với các nền văn hóa, văn minh của các dân tộc khác.
Để có hành vi ứng xử văn hóa, trước hết phải giáo dục tinh thần yêu hòa bình, tôn trọng chủ quyền lãnh thổ, bình đẳng giữa các dân tộc, các quốc gia. Để có đối thoại văn hóa, đẻ các nền văn minh gặp nhau, rất cần giáo dục tinh thần khoan dung. Để thực hiện đường lối mở cửa, hội nhập, tăng cường giao lưu văn hóa với các nước trong khu vực và trên thế giới, tiếp thu tinh hoa văn hóa của các dân tộc khác cần phải làm tốt định hướng giá trị nói riêng, giáo dục giá trị nói chung, trong đó có giá trị đối thoại liên văn hóa- một thành phần không thể thiếu được trong nhân cách con người đầu thế kỷ XXI.
Lê Đan Dung lược thuật