Giới thiệu bài: Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước//Chương trình KH-CN cấp Nhà nước KX.05/Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3 năm 2005

21/07/2010
Chương trình KH-CN cấp Nhà nước KX-05 giai đoạn 2001-2005 “Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước” là chương trình KH-CN cấp Nhà nước thứ ba nghiên cứu về văn hóa và con người, chương trình lần này nghiên cứu phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trước những thách thức đặt ra từ bối cảnh đất nước bước vào thế kỷ XXI.
      Bài viết tổng kết những kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của Chương trình KH-CN cấp Nhà nước KX-05. Chương trình KH-CN cấp Nhà nước KX-05 giai đoạn 2001-2005 “Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước” là chương trình KH-CN cấp Nhà nước thứ ba nghiên cứu về văn hóa và con người, chương trình lần này nghiên cứu phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trước những thách thức đặt ra từ bối cảnh đất nước bước vào thế kỷ XXI. Những kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của Chương trình cho thấy văn hóa, con người và nguồn nhân lực là ba vấn đề không thể tách rời nhau, chúng gắn kết với nhau trong một thể thống nhất có quan hệ nhân quả hữu cơ: Hệ thống giá trị vật chất và tinh thần qua giáo dục trở lại với con người, được con người thừa kế và phát triển, trở thành sức mạnh ở mỗi con người cũng như trong từng tập thể lao động biến thành vốn người, vốn xã hội, nguồn lực con người, vốn tổ chức, tạo ra giá trị mới, đáp ứng nhu cầu phát triển của từng người, nhóm người, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước nói chung. Phát triển văn hóa, phát triển con người cuối cùng là để phát triển nguồn nhân lực. Muốn có nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của CNH, HĐH đất nước thì phải chú ý mục tiêu phát triển con người bền vững và môi trường văn hóa. Chất lượng nguồn nhân lực hoặc nguồn nhân lực chất lượng cao là nguồn nhân lực với những con người lao động có tri thức tốt, có kỹ năng lao động hiện đại và có tính nhân văn, tức là đạt tới trình độ cao hơn về phát triển người (gia tăng các giá trị của con người: phát triển trí tuệ, đạo đức, nhân cách, tay nghề).
        Kết quả nghiên cứu lý luận cũng như nghiên cứu khảo sát thực tế của Chương trình cũng khẳng định rằng phát triển con người bền vững là yêu cầu cốt lõi của việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; trong đó văn hóa là một chiều kích cảu sự phát triển. Trước thách thức của thế kỷ XXI, vấn đề Con người- Văn hóa- Nguồn nhân lực là một trong những vấn đề lớn nhất của thời đại và cũng là của đất nước, của dân tộc và của Đảng ta.
Lê Đan Dung lược thuật