Giới thiệu bài: Một số quan điểm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc thực hiện luật BĐG và CTPN ở nước ta hiện nay/ Nguyễn Đình Tấn// Tạp chí NCCN._ Số 4, 2010

19/03/2013

Bài viết tập trung đưa ra một số quan điểm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong việc thực hiện Luật Bình đẳng giới (BĐG) và Nghị quyết 11-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ: (1) Nâng cao nhận thức ở các cấp cán bộ lãnh đạo quản lý nói chung, trong đó đặc biệt chú trọng đến cấp cơ sở; (2) Cần nâng cao thái độ và năng lực, kỹ năng tổ chức, chỉ đạo thực hiện của đội ngũ cán bộ lãnh đạo - quản lý các cấp; (3) Đưa Luật BĐG và Nghị quyết 11 - NQ vào nghị quyết của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp, đồng thời nhanh chóng triển khai vào thực tiễn thông qua các tổ chức, cá nhân có chức trách ở cơ sở; (4) Cần sớm xác định hệ thống các chỉ tiêu trong việc thực hiện BĐG và công tác phụ nữ; (5) Cần có cơ chế, quy chế nhằm cụ thể hóa, ràng buộc trách nhiệm, quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, thủ trưởng các cơ quan, những người đứng đầu các tổ chức, đoàn thể xã hội từ trung ương đến địa phương trong việc thực hiện Luật BĐG, việc chăm lo, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nữ, thực hiện các chính sách, chế độ cho phụ nữ; (6) Cần sớm thành lập một bộ phận chuyên trách về thực hiện quyền phụ nữ; (7) Nghiên cứu tổ chức, xây dựng mô hình thử nghiệm: phối hợp chỉ đạo giữa cấp Ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền, các cơ quan đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng nhằm thực hiện tốt luật BĐG; (8) Đề cao vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ, cán bộ nữ, đồng thời làm rõ trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo - quản lý là nam giới ở tất cả các cấp trong việc thực hiện luật BĐG; (9) Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong việc thực hiện tốt Luật BĐG; (10) Đề nghị Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh nhanh chóng biên soạn đưa những nội dung, kiến thức thích hợp về Luật BĐG vào chương trình đào tạo học viên là cán bộ lãnh đạo - quản lý các cấp.

 Phạm Thu Hương lược thuật

The older news.............................