Giới thiệu bài: Quan niệm về nền tảng văn hóa đa dạng mà thống nhất trong thời đại toàn cầu hóa/ Thành Duy// Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3, 2010.

19/03/2013

Là một quốc gia đa sắc tộc với 54 tộc người và dân tộc lớn nhỏ, Việt Nam đương nhiên là một dân tộc đa dạng văn hóa. Nền văn hóa đa dạng mà được hiểu là đa dạng bản sắc, biểu hiện thành những khác biệt về nét văn hóa có vẻ đẹp riêng của mỗi tộc người hay dân tộc. Vì vậy, khi nói về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa quốc gia, nó cũng có nghĩa là việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của tất cả các dân tộc trong cùng một lãnh thổ. Và khi nói thống nhất chính là nói thống nhất về nền tảng chung những giá trị văn hóa truyền thống hình thành lâu đời của cộng đồng các dân tộc cùng chung sống và chiến đấu trên dải đất Việt Nam. Nhưng, trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế hiện nay đã dẫn đến toàn cầu hóa văn hóa như một quy luật phát triển tự nhiên của xã hội loài người, thì vấn đề văn hóa đa dạng mà thống nhất đang trở thành một vấn đề thời sự đáng quan tâm. Do đó, khi đi nhận thức về sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa nên được hiểu trong một bối cảnh rộng lớn hơn – đó là sự thống nhất trong một vùng miền hoặc toàn bộ con người. Vì vậy, một trong những thách thức đối với quá trình thống nhất này là làm thế nào để bảo vệ sự đa dạng của các nền văn hóa dân tộc. Đây cũng là thách thức đối với văn hóa Việt Nam, khi nước ta tham gia vào quá trình toàn cầu hóa sâu rộng hơn.

Phạm Thu Hương lược thuật

The older news.............................