Giới thiệu bài: Cách tiếp cận và các chiều cạnh trong phát triển con người/ Vũ Thị Thanh// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 2, 2010

19/03/2013

Dựa trên nghiên cứu về phát triển con người trên thế giới, tác giả trước hết tập trung vào phân tích các lý thuyết liên quan đến tiếp cận phát triển con người. Theo tác giả, cách tiếp cận phát triển con người  đầu tiên được bắt nguồn từ cách tiếp cận năng lực của Amatya Sen, mà trong cách tiếp cận năng lực thì phải kể đến ba nội dung được quan tâm đó là sự vận hành chức năng, năng lực, tính chủ thể. Qua phân tích của các nhà khoa  về các tiếp cận trong phát triển con người, tác giả tìm thấy cách tiếp cận rất này đặc biệt so với cách tiếp cận khác cụ thể là nó phân biệt rất rõ ràng giữa mục tiêu  và phương tiện của PTCN, quan tâm đến tự do, phẩm giá của  con người đặc biệt là quan tâm đến tính chủ thể cũng như vai trò của con người trong phát triển

Tiếp theo, khi phân tích góc độ chiều cạnh PTCN, tác giả đưa ra nhiều quan điểm khác nhau đặc biệt là công trình vĩ đại  của các tác giả Sabina Alkire, Amatya Sen, Mahbub U Haq và các chuyên gia của UNDP. Tác giả tán thành về 5 chiều cạnh PTCN  được đề cập đến hiện nay là chiều cạnh bền vững, chiều cạnh công bằng, chiều cạnh hiệu quả, chiều cạnh trao quyền và chiều cạnh tham gia. Mặt khác đồng thời tác giả khẳng định  các chiều cạnh chỉ là mang tính gợi ý, khi mà áp dụng để xem xét một vấn đề cụ thể có thể ưu tiên một số chiều cạnh, có thể bổ sung, giảm bớt để phù hợp với PTCN

Nguyễn Thu Thủy lược thuật

The older news.............................