Giới thiệu bài: Tính phổ biến và đặc thù của quyền con người cái nhìn từ lịch sử/ Trần Đức Cường// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 6, 2010

10/01/2013
Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra 2 đặc trưng cơ bản của quyền con người đó chính là tính đặc thù và tính phổ biến.

TÍNH PHỔ  BIẾN VÀ ĐẶC THÙ CỦA QUYỀN CON NGƯỜI

CÁI NHÌN TỪ LỊCH SỬ

TRẦN ĐỨC CƯỜNG

Quyền con người là  tổng hợp các quyền và các tự do cơ bản  để đánh giá về địa vị pháp lý  của cá nhân mà trong đó, các quyền kinh tế xã hội là cốt lõi. Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra 2 đặc trưng cơ bản của quyền con người đó chính là tính đặc thù và tính phổ biến.

Trước hết, có thể khẳng định, quyền con người là quyền của mỗi cá nhân, mang thuộc tính cá nhân. Nhưng mỗi cá nhân lại là thành viên của một xã hội, một quốc gia cụ thể nên quyền ấy vừa mang đặc trưng tự nhiên, có tính phổ biến lại vừa mang đặc trưng xã hội, mang tính đặc thù.

Quyền con người mang tính phổ biến vì nó là sản phẩm của văn minh nhân loại, là những giá trị xã hội trên bình diện pháp lý và bình diện đạo đức. Không chỉ có thế, quyền con người còn mang tính đặc thù bởi luôn gắn với lịch sử, văn hóa truyền thống và phụ thuộc vào đặc điểm của quá trình phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước…

Từ đó, tác giả khẳng định rằng Việt Nam luôn coi trọng những giá trị mang tính phổ biến về quyền con người. Thêm vào đó, quyền con người được thể hiện ở Việt Nam mang tính đăc thù và gắn với các yếu tố lịch sử rõ rệt.

Bùi Thị Hiền Hòa (lược thuật)

The older news.............................