Giới thiệu bài: Quyền con người và phát triển con người một số vấn đề cơ bản và cơ chế đảm bảo thực thi/ Sương Mai, Minh Chi// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 6, 2010

10/01/2013
Trong bài viết này, tác giả đã nhìn từ góc độ phát triển con người để đưa ra 3 vấn đề cơ bản: mục tiêu chung; nguyên tắc; cơ chế đảm bảo thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người.

 

Nếu coi Quyền con người là những quyền cơ bản mà mọi người dân  đều được hưởng như nhau trên tư cách là một con người và Phát triển con người là sự mở rộng cơ hội và nâng cao năng lực cho con người thì có thể nói rằng giữa việc thực hiện quyền con người và thực hiện mục tiêu phát triển con người có rất nhiều điểm chung được chia sẻ. Trong bài viết này, tác giả đã nhìn từ góc độ phát triển con người để đưa ra 3 vấn đề cơ bản: mục tiêu chung; nguyên tắc; cơ chế đảm bảo thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người.

Khi nói tới một số vấn đề cơ bản về quyền con người và phát triển con người, có thể nêu ra 3 vấn đề cơ bản: Mục tiêu chung; Nguyên tắc; Cơ chế đảm bảo thực hiện mục tiêu chung này. Đối với mục tiêu chung, tác giả đưa ra 7 mục tiêu bao gồm: 1) Cùng nhằm đến mục tiêu thực hiện sự bình đẳng cho con người, 2) Cùng nhằm đến việc đem lại cho con người một cuộc sống xứng đáng với con người, 3) Nhằm đến tự do phát triển của cá nhân cũng như năng lực nhận biết nguồn lực của mình, 4) Nhằm đến việc giúp cho con người được sống an toàn, 5) Bảo đảm cho con người được sống cuộc sống công bằng, 6) Nhằm đến việc tạo ra cho con người những tự do liên quan đến việc ra quyết định, 7) Nhằm đến việc bảo đảm cơ hội việc làm; Đối với nguyên tắc thực thi quyền con người vì phát triển con người, tác giả cho rằng cần tuân theo cách tiếp cận dựa trên quyền (RBA); Về cơ chế đảm bảo và thực thi quyền con người vì phát triển con người, tác giả cho rằng cần đảm bảo thực thi quyền con người từ góc độ luật pháp, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Từ việc phân tích 3 vấn đề cơ  bản nói trên, tác giả đã đưa ra nhận định rằng, khi phát triển con người và quyền con người tiến bộ chúng sẽ củng cố cho nhau – tăng cường khả năng của con người và bảo vệ các quyền và tự do cơ bản cho họ. Phát triển con người là nền tảng để công nhận quyền con người và quyền con người là cơ sở để phát triển con người một cách đầy đủ.

Bùi Thị  Hiền Hòa (lược thuật)

The older news.............................