Giới thiệu bài: Nhận thức về nhân quyền và quan điểm về dân chủ của sinh viên một số trường đại học ở Hà Nội/ Vũ Minh Chi, Vũ Thị Thanh, Nguyễn Thị Anh Đào// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 1, 2010

10/01/2013
Bài báo của nhóm tác giả tập trung chủ yếu vào khía cạnh văn hóa, nhận thức mà đối tượng là sinh viên của trường đại học về quyền con người và dân chủ.

Bài báo của nhóm tác giả tập trung chủ yếu vào khía cạnh văn hóa, nhận thức mà đối tượng là sinh viên của trường đại học về quyền con người và dân chủ - một lĩnh vực mà ở Việt Nam hiện nay vẫn còn ít được quan tâm, thu hút bởi các nhà nghiên cứu. Theo như kết quả điều tra cho thấy sinh viên nhận thức tương đối tốt về một số quyền quan trọng đối với bản thân nói riêng và quyền cơ bản của con người nói chung chẳng hạn như quyền tự do, quyền bình đẳng, quyền giáo dục, quyền sinh tồn và mưu cầu hạnh phúc. Vì thế, nhóm tác giả bài báo đưa ra giả định cho rằng có lẽ “do ảnh hưởng của bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh” còn trên thực tế ít sinh viên nhận ra rằng bản thân mình là chủ thể mang quyền nên không nhận ra mình có những quyền gì. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đưa ra kiến nghị liên quan đến việc giáo dục nhân quyền do nhà nước tiến hành, giáo dục nhân quyền nên được xem là sự nghiệp của toàn dân, của gia đình, cộng đồng và cả các tổ chức dân sự. Liên quan đến vấn đề dân chủ, nhóm tác giả bài báo cũng chỉ ra đa số sinh viên đều ủng hộ và đề cao thể chế dân chủ vì họ nhận thức được những đặc trưng mang tính tích cực ảnh hưởng tới việc phát triển con người.

Nguyễn Thu Thủy lược thuật

The older news.............................