Giới thiệu bài: Văn hóa dạy học phương Đông và phương Tây/ Phạm Thành Nghị// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 1, 2010

10/01/2013
Bài viết là nghiên cứu so sánh sự khác nhau, sự giao thoa giữa phương Đông và phương Tây về văn hóa dạy và học trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế hội nhập quốc tế.

Bài viết là nghiên cứu so sánh sự khác nhau, sự giao thoa giữa phương Đông và phương Tây về văn hóa dạy và học trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế hội nhập quốc tế. Sự nổi bật trong bài báo mà tác giả muốn tranh luận đó là có sự khác biệt trong hai hướng tiếp cận khác nhau giữa một bên là dạy học định hướng người dạy (hay tác giả còn gọi là sự định hướng tới nội dung) với một bên là dạy học định hướng của người học (có thể gọi theo cách khác là sự định hướng tới sự học tập).Trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn, tác giả cho sự khác biệt của hai xu hướng này tuy không phải là tuyệt đối nhưng lại phản ánh rõ nét, tiêu biểu trong hai bức tranh của hệ thống sư phạm phương Đông và hệ thống sư phạm phương Tây.

Phần cuối bài báo tác giả muốn nhấn mạnh đến vai trò tích cực của cá nhân trong bối cảnh toàn cầu hóa, quốc tế hóa và liên thông quốc gia hiện nay. Để thực hiện được điều đó, tác giả đưa ra gợi ý chẳng hạn như không thể giữ mãi kiểu học một chiều mà người thầy là nguồn cung cấp thông tin chủ yếu. Bên cạnh đó, tác giả cho thấy một xu thế mà các nước trên thế giới đang áp dụng mà theo tác giả Việt Nam nên áp dụng theo đó là dạy học nên theo định hướng giá trị lấy vai trò của người học làm trung tâm, tạo dựng tầm nhìn, gây dựng thái độ và phát triển tư duy đặc biệt là tư duy phê phán và tư duy sáng tạo.

Nguyễn Thu Thủy lược thuật

The older news.............................