Giới thiệu bài: Quan niệm của các thế hệ Việt Nam về hạnh phúc gia đình và giải pháp xây dựng/ Lê Thi// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 1, 2010

10/01/2013
Bài viết là những tổng kết về quan niệm, yếu tố quan trọng tạo nên hạnh phúc gia đình của các thế hệ khác nhau từ công trình nghiên cứu của tác giả được tiến hành trên một số địa bàn của Đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh đất nước ta đang có nhiều sự biến động dưới ảnh hưởng của toàn cầu hóa.

Bài viết là những tổng kết về quan niệm, yếu tố quan trọng tạo nên hạnh phúc gia đình của các thế hệ khác nhau từ công trình nghiên cứu của tác giả được tiến hành trên một số địa bàn của Đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh đất nước ta đang có nhiều sự biến động dưới ảnh hưởng của toàn cầu hóa. Nghiên cứu chỉ ra rằng, quan niệm về hạnh phúc gia đình của Việt Nam rất phong phú, đa dạng và khác nhau ở các thế hệ mà theo tác giả nguyên nhân chủ yếu sự tác động của kinh tế thế giới. Thêm vào đó, mỗi gia đình lại có những hoàn cảnh đặc thù nên ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa các thành viên. Tiếp theo, khi đưa ra yếu tố quan trọng để có gia đình hạnh phúc, nghiên cứu tổng kết rằng sự yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, chung lưng đấu cật làm ăn kinh tế là yếu tố quan trọng hàng đầu, sau đó là ổn định cuốc sống gia đình, nuôi dạy con cái và giữ gìn các mối quan hệ đối nội, đối ngoại hiếu thảo với ông bà cha mẹ cũng là yếu tố không kém phần quan trọng tạo nên gia đình hạnh phúc. Cuối bài báo, tác giả đưa ra những ra những giải pháp rất xác thực dựa trên kết quả khảo sát. Tác giả một lần nữa khẳng định mặc dù Việt Nam đang trong quá trình hội nhập, thông tin hiện đại không ngừng cập nhật đến từng gia đình nhưng chuẩn mực văn hóa truyền thống vẫn luôn thể hiện đáng kể trong cuộc sống, giá trị cá nhân ngày càng đề cao, người phụ nữ đã chủ động hơn trong gia đình rất nhiều. 

Nguyễn Thu Thủy lược thuật

The older news.............................