Giới thiệu bài: Về giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quyền con người trong trong sự nghiệp phát triển con người ở Việt Nam/ Vũ Thị Minh Chi// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 3, 2009.

26/12/2012
Bài viết này tập trung vào phân tích những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quyền con người vì sự nghiệp phát triển ở Việt Nam.


Ngày nay, người ta không còn phải nghi ngờ về tính hiệu quả của việc thực hiện quyền con người đem lại cho sự nghiệp phát triển. Đứng trên quan điểm đó, bài viết này tập trung vào phân tích những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quyền con người vì sự nghiệp phát triển ở Việt Nam.

Trước khi đi vào các giải pháp, bài viết đã dựa trên những cơ sở lý luận và thực tiễn  để đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quyền con người trong sự nghiệp phát triển con người ở Việt Nam. Đó chính là những vấn đề cơ bản như là điều kiện không thể thiếu đối với thực hiện quyền con người người như: Hệ thống pháp luật, môi trường kinh tế, văn hóa – xã hội; văn hóa nhân quyền. Bên cạnh đó là một số tác động của thời đại đối với quá trình phát triển ở Việt Nam như: quá trình toàn cầu hóa; quan điểm, Đường lối của Đảng và nhà nước và cuối cùng là yếu tố văn hóa.

Phần 2 là phần cốt lõi của bài viết, tác giả  tập trung đi vào các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quyền con người  trong quá trình phát triển. Bài viết đã phân loại thành 2 nhóm giải pháp là chung và riêng hoặc là giải pháp lâu dài và trước mắt. Biện pháp chung hướng đến việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức, công dân nhận thức đúng đắn về quyền, cải cách cơ chế quản lý theo hướng dân chủ, minh bạch nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội và chính trị. Biện pháp riêng mang tính đột phá trong đấu tranh nhân quyền, tạo khả năng truy cứu trách nhiệm những vi phạm nhân quyền. Hơn nữa 2 nhóm giải pháp này còn có thể phân chia thành các nhóm giải pháp như giải pháp kinh tế xã hội; giải pháp chính trị tư tưởng, giải pháp về tổ chức, cán bộ; quản lý; giải pháp kiểm tra, giám sát; giải pháp về luật; giải pháp về nhận thức và tổ chức đấu tranh; giải pháp cho từng lĩnh vực cụ thể. Trong các giải pháp của mình, tác giả đã chỉ ra các địa chỉ và trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện các giải pháp của mình là Chính phủ và Ban chỉ đạo Nhân quyền; các nhà làm luật; các nhà khoa học; cán bộ viên chức nhà nước và người dân.

Từ đó, tác giả đã đề xuất một số giải pháp cụ thể. Hệ giải pháp thứ nhất: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong đó quyền con người phải là nội dung ưu tiên trong hoạt động lập pháp, đảm bảo đặc tính của các loại quyền; ưu tiên thực hiện ngay các quyền ít phụ thuộc vào điều kiện kinh tế là quyền dân sự, chính trị song cần chú ý đảm bảo thực hiện dần các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa. Hệ giải pháp thứ 2: Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi và giám sát luật về quyền con người, xây dựng chế độ trách nhiệm của bộ máy và đội ngũ công chức nhà nước trong quá trình thực thi công vụ nhằm đảm bảo hoàn thiện môi trường pháp lý, thực thi quyền con người hiệu quả. Hệ giải pháp thứ 3: Hoàn thiện môi trường kinh tế xã hội đảm bảo cơ sở vật chất cho việc thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người đạt hiệu quả, đặc biệt chú ý tới thành phần thiệt thòi trong xã hội thông qua công tác giảm nghèo và hạn chế chênh lệch giàu nghèo. Hệ giải pháp thứ 4: Phát triển văn hóa quyền con người theo hướng nâng cao nhận thức, phát huy các giá trị ủng hộ việc thực thi hiệu quả quyền con người vì mục tiêu phát triển con người thông qua con đường giáo dục và tuyên truyền xã hội.

Kết thúc bài viết, tác giả cũng khuyến nghị  rằng vấn đề cơ bản nhất của việc nâng cao hiệu quả thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam hiện nay là phải thực hiện đồng bộ trên tất cả các mặt.

Lê Mạnh Hùng lược thuật

The older news.............................