Giới thiệu bài: Nghiên cứu mạng lưới xã hội: Những đóng góp của Nhân học và Xã hội học/ Nông Bằng Nguyên// Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 2, 2009

26/12/2012
Bài viết điểm lại một số lý thuyết quan trọng nghiên cứu về mạng lưới xã hội thông qua quan điểm của hai ngành nhân học và xã hội học.


The older news.............................