Giới thiệu bài: Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực ở những quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á / Phạm Thành Nghị// Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 2, 2009

26/12/2012
Tác giả tập trung giới thiệu và khai thác những kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore và Đài Loan. Trên cơ sở đó, tác giả rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về vấn đề này.


Vấn đề phát triển nguồn nhân lực từ lâu  đã được nhiều quốc gia tập trung như một lĩnh vực chính sách chủ chốt. Bài viết sử dụng khái niệm phát triển nguồn nhân lực không chỉ là sự chiếm lĩnh trình độ lành nghề hoặc vấn đề đào tạo nói chung, mà là sự phát triển năng lực và sử dụng tiềm năng con người nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bên cạnh đó, coi phát triển năng lực sáng tạo của nguồn nhân lực là động lực của quá trình phát triển của các nước và vùng lãnh thổ Đông Á, tác giả tập trung và khai thác những kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore và Đài Loan theo những nội dung: 1/ Luôn coi con người, nhân lực là yếu tố quyết định nhất; 2/ Phát triển nguồn nhân lực theo nhu cầu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược phát triển đón đầu; 3/ Kết hợp chương trình đào tạo nghề đại cương và đào tạo nghề chuyên sâu; 4/ Phối hợp vai trò Nhà nước, trách nhiệm của doanh nghiệp và khu vực tư nhân; 5/ Thu hút và trọng dụng nhân tài. Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm của các nước Đông Á trong phát triển nguồn nhân lực, tác giả rút ra một số bài học cho Việt Nam.

Nguyễn Đình Tuấn lược thuật

 

The older news.............................