Giới thiệu bài: Lévi- Strauss- nhà tư tưởng của "Tư duy dã sinh", cha đẻ của "chủ nghĩa cấu trúc" đã vĩnh biệt chúng ta/ Sương Mai// Tạp chí Nghiên cứu Con người._số 6 năm 2009. (30/07/2012)

Bài viết xem xét tư tưởng của và  các sự kiện đã ảnh hưởng tới cuộc đời của Lévi-Trauss như thế nào, qua đó giải thích những ý tưởng đã được hình thành ra sao.

Giới thiệu bài: "Nhân tài cường quốc"- chiến lược tăng cường sức mạnh tổng hợp của Trung Quốc đầu thế kỳ XXI/ Nguyễn Thu Phương// Tạp chí Nghiên cứu Con người._số 6 năm 2009. (30/07/2012)

Bài viết này đã trình bày những nội dung cơ bản cũng như đưa ra những nhận định ban đầu về những điểm mạnh và điểm yếu của Chiến lược nhân tài cường quốc của Trung Quốc sau 5 năm thực hiện.

Giới thiệu bài: An ninh con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu/ Trịnh Thị Kim Ngọc// Tạp chí Nghiên cứu Con người._số 6 năm 2009. (30/07/2012)

Bài viết trình bày đôi nét về vấn đề An ninh con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu.

Giới thiệu bài: Chất lượng cuộc sống của người dân châu Á theo Nho giáo: quan niệm về hạnh phúc/ Doh Chull Shin// Tạp chí Nghiên cứu Con người._số 6 năm 2009. (30/07/2012)

Nghiên cứu này thể hiện một nỗ lực mang tính hệ thống nhằm giải đáp một số câu hỏi xoay quanh khái niệm hạnh phúc, làm thế nào để có hạnh phúc và những vấn đề liên quan trong bối cảnh ở châu Á theo Nho giáo.

Giới thiệu bài: Mối quan hệ giữa bình đẳng giới trong gia đình và vấn đề thực hiện quyền trẻ em/ Nguyễn Minh Nhâm, Đặng Ánh Tuyết// Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2009 (23/05/2012)

Dựa trên báo cáo về tình hình trẻ em trên thế giới năm 2007 của UNICEF, tác giả phân tích mối quan hệ  giữa bình đẳng giới trong gia đình và vấn đề thực hiện quyền trẻ em.

Giới thiệu bài: Tìm hiểu hệ giá trị Đông Nam Á và Đông Á/ Phạm Minh Hạc// Tạp chí Nghiên cứu Con người. số 5 năm 2009. (23/05/2012)

Bài viết chỉ ra một số giá trị nổi bật, đặc trưng của vùng Đông Nam Á và Đông Á

Giới thiệu bài: Quyền trẻ em từ nhận thức đến thực tiễn/ Vũ Minh Chi// Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2009 (23/05/2012)

Bài viết trình bày quan điểm về quyền trẻ em trong công ước về quyền trẻ em và đôi nét thực tiễn việc thực thi quyền này.

Giới thiệu bài: Thái độ của người dân đối với hệ thống quản lý điều hành dân chủ/ Phạm Thành Nghị// Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 5 năm 2009. (23/05/2012)

Bài viết này sử dụng kết quả Điều tra giá trị châu Á tiến hành trong năm 2006 để phân tích thái độ của người dân Việt Nam đối với hệ thống điều hành dân chủ ở nước ta, đồng thời sử dụng số liệu của các nước tham gia trong dự án để so sánh.

Giới thiệu bài: Đô thị hóa, bất bình đẳng và nghèo đô thị/Hoàng Bá Thịnh// Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3(54), 2011. (08/05/2012)

Bài viết đề cập tới quá trình đô thị hóa ở khía cạnh bất bình đẳng về lợi ích và cuộc sống ở đô thị giữa người giàu và người nghèo trong quá trình đô thị hóa và mối quan hệ giữa quá trình này với sự bất bình đẳng cũng như nghèo đô thị hiện nay.

Giới thiệu bài: Quyền con người từ góc nhìn xã hội học vài nét về khái niệm, đối tượng và phương pháp nghiên cứu/Vũ Minh Chi// Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3(54), 2011. (08/05/2012)

Đây là một khảo cứu về xã hội học về quyền con người, mà thực chất là nghiên cứu quyền con người dưới góc độ xã hội học. Theo tác giả, đây là một lĩnh vực nghiên cứu còn ít được khai phá, không chỉ trong nước mà ở cả nước ngoài.

Các tin cũ hơn.............................