Giới thiệu bài: Nghi lễ lên đồng hầu bóng và mối quan hệ với đời sống tâm linh của nhóm xã hội đặc thù/ Nguyễn Ngọc Mai// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 2, 2010 (19/03/2013)

Bài viết là nghiên cứu điền dã nhân học về đời sống tâm, sinh lý của các căn đồng hiện nay ở đồng bằng Bắc Bộ nhằm lý giải cho mối liên hệ giữa nhóm xã hội đặc thù và nghi lễ lên đồng hầu bóng.

Giới thiệu bài: Cách tiếp cận và các chiều cạnh trong phát triển con người/ Vũ Thị Thanh// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 2, 2010 (19/03/2013)

Dựa trên nghiên cứu về phát triển con người trên thế giới, tác giả trước hết tập trung vào phân tích các lý thuyết liên quan đến tiếp cận phát triển con người.

Giới thiệu bài: Vì sao chúng ta giúp đỡ người khác? giải thích của các nhà tâm lý học/ Lê Thị Minh Loan// Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2(47), 2010 (19/03/2013)

Xuất phát từ hiện tượng rất bình dị mà chúng ta vẫn thường gặp trong cuộc sống hàng ngày “giúp đỡ người khác” – nhưng lại có cơ sở lý luận riêng, các nhà tâm lý học đã đặc biệt quan tâm và giải thích cho hành động này.

Giới thiệu bài: Tính phổ biến và đặc thù của quyền con người cái nhìn từ lịch sử/ Trần Đức Cường// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 6, 2010 (10/01/2013)

Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra 2 đặc trưng cơ bản của quyền con người đó chính là tính đặc thù và tính phổ biến.

Giới thiệu bài: Sử dụng bền vững tài nguyên đất vì mục tiêu phát triển con người/ Đào Thị Minh Hương// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 6, 2010. (10/01/2013)

Bài viết phân tích mối quan hệ giữa sử dụng bền vững đất đai và  phát triển con người trong thực tiễn ở Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp xử lý hiệu quả những bất cập còn tồn tại trong mối quan hệ này.

Giới thiệu bài: Quyền con người và phát triển con người một số vấn đề cơ bản và cơ chế đảm bảo thực thi/ Sương Mai, Minh Chi// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 6, 2010 (10/01/2013)

Trong bài viết này, tác giả đã nhìn từ góc độ phát triển con người để đưa ra 3 vấn đề cơ bản: mục tiêu chung; nguyên tắc; cơ chế đảm bảo thực hiện quyền con người vì mục tiêu phát triển con người.

Giới thiệu bài: Nhận thức về nhân quyền và quan điểm về dân chủ của sinh viên một số trường đại học ở Hà Nội/ Vũ Minh Chi, Vũ Thị Thanh, Nguyễn Thị Anh Đào// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 1, 2010 (10/01/2013)

Bài báo của nhóm tác giả tập trung chủ yếu vào khía cạnh văn hóa, nhận thức mà đối tượng là sinh viên của trường đại học về quyền con người và dân chủ.

Giới thiệu bài: Văn hóa dạy học phương Đông và phương Tây/ Phạm Thành Nghị// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 1, 2010 (10/01/2013)

Bài viết là nghiên cứu so sánh sự khác nhau, sự giao thoa giữa phương Đông và phương Tây về văn hóa dạy và học trong bối cảnh toàn cầu hóa và xu thế hội nhập quốc tế.

Giới thiệu bài: Quan niệm của các thế hệ Việt Nam về hạnh phúc gia đình và giải pháp xây dựng/ Lê Thi// Tạp chí Nghiên cứu Con người._ Số 1, 2010 (10/01/2013)

Bài viết là những tổng kết về quan niệm, yếu tố quan trọng tạo nên hạnh phúc gia đình của các thế hệ khác nhau từ công trình nghiên cứu của tác giả được tiến hành trên một số địa bàn của Đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh đất nước ta đang có nhiều sự biến động dưới ảnh hưởng của toàn cầu hóa.

Giới thiệu bài: Nhà trường Việt Nam trong một nền giáo dục mang đậm đà bản sắc dân tộc/ Phạm Minh Hạc// Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 1, 2010 (10/01/2013)

Tác giả bài viết đưa ra một bức tranh về cái nhìn nhà trường Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Các tin cũ hơn.............................