Giới thiệu bài: Đào tạo đại học ở Đức thế kỷ XXI// Nguyễn Xuân Xanh/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3 năm 2005 (21/07/2010)

Từ lâu người ta đã ý thức được vai trò to lớn của giáo dục nói chung và giáo dục ở đại học nói riêng đối với sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, có thể nói rằng lịch sử giáo dục đại học ở Đức thế kỷ XIX chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định này.

Giới thiệu bài: Quan điểm báo chí cách mạng Hồ Chí Minh//Vũ Hồ/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3 năm 2005. (21/07/2010)

Cuộc đời làm báo của Bác rất phong phú, sinh động và ngời sáng như một tấm gương. Quan điểm báo chí của Bác Hồ nói một cách ngắn gọn nhất là những câu hỏi để làm gì? cho ai? và như thế nào?. Suốt cuộc đời làm báo của mình, nhà báo vĩ đại Hồ Chí Minh luôn kiên định một mục tiêu, một nội dung, xoay quanh một chủ để duy nhất là vì nước, vì dân. Quan điểm báo chí cách mạng của Bác là ra báo nhằm phục vụ sự nghiệp cách mạng, cứu dân, cứu nước, vì vậy đối tượng phụ vụ trước hết và chủ yếu là nhân dân.

Giới thiệu bài : Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và nhân cách con người Việt Nam//Phạm Minh Hạc/ Tạp chí Nghiên cứu Con người._Số 3 năm 2005. (21/07/2010)

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người là hạt nhân của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh. Chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh là phương pháp luận tổng quát nhất chỉ đạo việc nghiên cứu con người, bao gồm 5 điểm (i) lòng yêu thương con người (ii) coi trọng tâm lý con người (iii) thái độ khoan dung giữa con người với con người (iv) giải phóng con người khỏi áp bức, bóc lột, bần cùng, tha hóa và (v) tâm hồn nhân văn.